Specialistische GGZ zorg van Care to Change

Wij bieden met name specialistische GGZ. Onder specialistische GGZ zorg wordt verstaan de diagnostiek en behandeling van complexe en/of ernstige psychische problemen.

Hierbij kun je denken aan o.a. depressie, persoonlijkheidsstoornis, angst- en paniekproblemen, dissociatie, (posttraumatische) stress-stoornis maar vooral met een combinatie van meerdere van deze problemen.

Situaties waarin wij jou helaas niet de juiste hulp kunnen bieden

In bepaalde situaties kan Care to Change helaas niet de hulp bieden die nodig is. 

Exclusiecriteria (contra-indicaties):

  • Een acute bipolaire stoornis.
  • Een ernstig verstoorde realiteitstoetsing, door bijvoorbeeld schizofrenie of andere psychotische stoornissen.
  • Ernstige suïcidaliteit, waarbij de zorg in de zin van crisisopvang die nodig is, niet te leveren is door Care to Change.
  • Een verslaving die op de voorgrond staat (primair is). Indien de verslaving secundair is blijft het van belang om parallel aan het behandeltraject bij Care to Change een behandeling bij de verslavingszorg te volgen.
  • Een primaire eetstoornis, waarbij de BMI onder de 18 is. Indien de eetstoornis secundair is, dienen er afspraken te worden gemaakt m.b.t. het op goed gewicht komen/blijven en wordt samengewerkt met de huisarts en diëtiste.
  • Een hulpvraag rondom overheersende problematiek waarin Care to Change niet gespecialiseerd is, zoals; ASS, NAH, verstandelijke beperking, psychoses. Mocht deze problematiek aanwezig zijn, maar niet op de voorgrond staan, dan kunnen we je pas na gedegen diagnostiek in behandeling nemen.
  • De verwijzing en/of indicatie is gegeven voor klinische opname of intensieve dagbehandeling. Care to Change geeft alleen individuele- en groepstherapie in ambulante setting.
  • Het ontbreken van een geldige en geschikte zorgverzekering, Care to Change werkt deels niet-gecontracteerd met zorgverzekeringen waardoor niet alle zorg vergoed wordt. Zie ook onze vergoeding.
  • Onvoldoende beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift.
  • Geen woon- of verblijfplaats.