Wat kan Care to Change voor mij betekenen?

Care to Change is een GGZ instelling voor generalistische basis GGZ en specialistische GGZ met vestigingen in Amersfoort, Amsterdam, Emmeloord, Haarlem, Hilversum, Rotterdam, Utrecht en Zeist.

In behandeling bij Care to Change krijgen mensen die vastgelopen zijn en angst, somberheid en/of boosheid niet (meer) kunnen hanteren, multidisciplinaire ondersteuning.

Welke therapievormen bieden wij?

Psychiater

De psychiater kan je regiebehandelaar zijn tijdens de behandeling bij Care to Change. Een evaluatiegesprek met je regiebehandelaar vindt periodiek plaats om op de behandeling terug en vooruit te blikken. Je kunt daarnaast bij de psychiater terecht voor medicatie als dat nodig is.

Farmacotherapie

In sommige gevallen wordt het aangeraden voor een korte of langere periode medicatie te gebruiken om ontregeling en terugval te hanteren of voorkomen en uiteindelijk optimaal van de behandeling te kunnen profiteren. Je kunt hierbij denken aan angst of somberheid die in de weg staat om aan je doelen te kunnen werken. Hierover kun je in gesprek gaan met de psychiater.

Gesprekstherapie

Wij hebben klinisch psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen, basispsychologen en systeemtherapeuten binnen het team. Allemaal hebben zij hun eigen expertise en technieken die zij graag inzetten tijdens de behandeling. Samen met jou kijken we welke behandelaar en/of therapievorm het best aansluit bij jouw wensen, klachten en hulpvraag. Vaak wordt er cognitieve, inzichtgevende, systemische en/of schematherapie ingezet tijdens de gesprekstherapie.

Non-verbale therapie

Non-verbale therapie kan een belangrijk onderdeel zijn van de behandeling. Hierbij kun je denken aan beeldende therapie, muziektherapie, dans- en dramatherapie en lichaamsgerichte therapie. Deze manier van werken past goed bij mensen die erg in hun hoofd zitten en op die manier controle proberen te houden of juist hun gevoel vermijden. Door te doen, te ervaren en te voelen, leer je op een andere manier te kijken en om te gaan met je klachten.

Psycho-educatie

Wij vinden het belangrijk dat je je klachten en de gestelde diagnose leert te begrijpen. Dit kan jou helpen om de situatie te accepteren en er beter mee om te gaan. Acceptatie en het beter om kunnen gaan met de situatie verkleint de kans op terugval. Psycho-educatie maakt daarom altijd een belangrijk onderdeel uit van de behandeling. Vaak maken we in deze sessies ook een signalerings- of crisispreventieplan.

Traumatherapie

Traumatherapie bestaat altijd uit verschillende behandelingen die op jouw hulpvraag worden afgestemd. Bij trauma werken we met verschillende therapievormen, onder andere EMDR, exposure (blootstelling) en lichaamsgericht. Daarnaast is psycho-educatie vaak een onderdeel van de traumabehandeling en ook het betrekken van jouw naasten.

Groepstherapie

Wij bieden verschillende vormen van groepstherapie aan. Bij groepstherapie ga je, samen met één of twee behandelaars én cliënten, aan de slag. Het kan fijn zijn om tijdens je behandeling deel te nemen aan een groep, omdat je steun en begrip ervaart van mensen die tegen hetzelfde aanlopen. Ook is het mogelijk dat je in contact met groepsgenoten je eigen problematiek tegenkomt en verder door kunt werken.

E-health

Bij Care to Change werken we vaak ‘blended’: dit betekent dat je, naast individuele therapie en mogelijk groepstherapie, ook e-health modules kunt volgen. Hierbij zal goed gekeken worden welke modules passend zijn bij jouw behandelplan. Zo kun je, wanneer het je uitkomt, aan de slag met jouw doelen en kun je zelf de behandeling continueren vanuit huis.

Herstel

Deelnemen aan de sociale maatschappij en de arbeidsmarkt kan erg belangrijk zijn. Het gevoel weer actief mee te doen in de maatschappij kan het herstel bevorderen. We zetten ons graag in om hier ondersteuning in te geven. Soms werken we daarin ook samen met begeleiding vanuit de WMO.

Wie zijn wij?

Wat is onze werkwijze?

In Wat gebeurt er na aanmelding is meer te lezen over het proces voorafgaand aan de behandeling. Hier hebben we ruim de tijd genomen om elkaar te leren kennen. Zo kunnen wij goed inschatten welke ’therapievormen’ het best passen bij wat je nodig hebt.

Wij werken in principe altijd multidisciplinair.

Het multidisciplinaire team bestaat enerzijds uit jouw behandelaren, anderzijds uit de regiebehandelaar, zorgcoördinator, casemanager en/of medisch secretaresse.

De regiebehandelaar

is eindverantwoordelijk over jouw behandeling en gaat periodiek met je in gesprek over de voortgang van je behandeling.

De zorgcoördinator

kijkt of de verschillende therapievormen van je behandeling inhoudelijk goed op elkaar aansluiten.

De casemanager en/of medisch secretaresse

is verantwoordelijk voor de administratie omtrent jouw dossier, daarnaast zijn ze altijd het eerste aanspreekpunt.  

Hoe ziet de behandeling eruit?

In je behandeling willen we graag jouw hart, hoofd en lijf met elkaar in verbinding brengen. Daarom zetten we verschillende therapievormen in. Dit is vaak een combinatie van verbale therapie (praten) en non-verbale therapie (expressie en lijf). De frequentie van jouw behandeling wordt in overleg vastgesteld. Meestal is dat één keer per week, maar soms is dat meer of minder frequent. Ook kun je je behandelaren om en om zien, dan kom je één keer per week naar ons. Alle individuele sessies duren meestal 45, 60 of 75 minuten. Groepssessies duren langer, afhankelijk van het type groepstherapie. In een groepssessie ga je met meerdere cliënten en één of twee behandelaren aan de slag. Deze groepssessies duren vaak anderhalf tot twee uur. De groepssessies vinden niet op alle locaties plaats, dus het kan zijn dat we je vragen hiervoor naar een andere locatie te komen.

Zoals al eerder benoemd ga je periodiek in gesprek met je regiebehandelaar over de voortgang van je behandeling, dit noemen we evaluaties. Wij hechten veel waarde aan de evaluaties, omdat we graag jouw inbreng meenemen in het verder vormgeven van je behandeling. We kijken samen naar de doelen en evalueren of de therapievormen hier nog goed op aansluiten of dat we wellicht een andere weg in moeten slaan.

Voorafgaand aan de evaluaties overlegt jouw behandelteam over de stand van zaken. Dit noemen we een multidisciplinair overleg (MDO). In dit overleg wordt de voortgang besproken door de betrokken behandelaren en wordt er gekeken welke doelen al behaald zijn, welke doelen extra aandacht behoeven en of er wellicht nieuwe doelen te stellen zijn.

Dossier onderzoek

Elke twee jaar doet een lid van het team (klinisch psycholoog, psychiater of psychotherapeut) die niet direct bij de behandeling betrokken is een dossier onderzoek. Doel hiervan is dat een collega met enige afstand tot de behandeling meekijkt en meedenkt en zijn of haar inhoudelijke opmerkingen meegeeft ter overweging aan het behandelteam. Vanzelfsprekend worden deze opmerkingen ook met de cliënt gedeeld.

Dit is één van de manieren om de kwaliteit van onze behandeling te waarborgen.

Welke zorgkosten worden vergoed?

Care to Change is een volledig erkende, bewust deels niet-gecontracteerde GGZ-instelling. Onze zorg wordt hiermee vergoed vanuit de basiszorgverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van bij welke verzekeraar je verzekerd bent en welk polistype je hebt.

Ben je bij een verzekeraar verzekerd waarmee wij een contract hebben, dan wordt je behandeling altijd voor 100% vergoed.

Ben je bij een verzekeraar verzekerd waarmee wij géén contract hebben, dan wordt je behandeling alleen voor 100% vergoed indien je een restitutiepolis hebt. Heb je een natura- of combinatiepolis van een verzekeraar waarmee wij géén contract hebben, dan wordt je behandeling gedeeltelijk vergoed.

Cliënten met een budgetpolis van een verzekeraar waarmee wij géén contract hebben, kunnen we niet in behandeling nemen.

Voorwaarde voor vergoeding is dat je 18 jaar of ouder bent, niet voor dezelfde diagnose elders in behandeling bent en in het bezit bent van een geldige verwijsbrief, legitimatiebewijs en zorgpas.

“Ik voel en handel nu meer in eenheid met mijzelf, en dat is voldoende. Daar heeft Care to Change een grote bijdrage in gehad.”

— Anoniem

Onze locaties

Care to Change - Hilversum

collega's
gezocht

Amersfoort

Care to Change - Amsterdam

Amsterdam

Care to Change - Emmeloord

Emmeloord

Care to Change - Haarlem

Haarlem

collega's
gezocht

Care to Change - Hilversum

Hilversum Arendstraat

collega's
gezocht

Care to Change - Hilversum

Hilversum Seinstraat

Care to Change - Utrecht

Rotterdam

collega's
gezocht

Care to Change Utrecht

Utrecht

Care to Change - Zeist

Zeist

collega's
gezocht

“Als ik nu in de spiegel kijk zie ik mijn oude ik meer terug. Ik heb wederom zin in het leven, kan weer vooruit kijken en mijn partner merkt verbetering. Dat duurt even, maar toch.”

— Anoniem

Wie vormen onze raad van bestuur, raad van toezicht en cliëntenraad

De Bestuurder is:

Dorus Wildenbeest

Dorus heeft zowel de bedrijfsvoering, als ook de behandelzaken als zijn aandachtsgebied. Hij heeft een ruime ervaring als directielid en als programmamanager. In al deze functies stond de samenwerking met collega’s centraal.

Daarnaast heeft hij een groot aantal therapie-opleidingen gevolgd, waardoor hij ook goed oog heeft voor hetgeen in een GGZ-instelling voor de cliënten van belang is. Daarmee kan hij de verbinding leggen tussen de behoefte van de cliënt en het passend aanbod vanuit Care to Change.

De leden van de Raad van toezicht zijn:

Wubbo Scholte

Commissaris met Strategie, Kwaliteit van zorg en veiligheid, Renumeratie en Cliëntenraad als aandachtsgebieden.

David Tom

Commissaris met Strategie, ICT en Innovatie (AI, big data, management informatie) als aandachtsgebieden.

Vacature

Commissaris met Strategie, Financiën, Renumeratie en Organisatieontwikkeling als aandachtsgebieden.

Ger Jager

Ger heeft Strategie, Bestuurlijke & Juridische zaken en Kwaliteit van zorg en veiligheid als zijn aandachtsgebieden.

Cliëntenraad:

De cliëntenraad bestaat uit (ex-)cliënten van Care to Change.

Onze cliëntenraad behartigt de algemene belangen van alle cliënten van Care to Change en is de gesprekspartner voor onze directie. De taken van de cliëntenraad kunnen in het kort omschreven worden als het adviseren van de directie in zaken die alle cliënten van Care to Change aangaan.

De cliëntenraad is bereikbaar via clientenraad@caretochange.nl.

“Er werd regelmatig geëvalueerd en besproken wat er goed ging, waar het beter kon en of het plan nog paste bij de situatie. ”

— Anoniem

Hoe garanderen wij kwaliteit van zorg?

Privacy beleid:

Privacy is belangrijk voor ons bij Care to Change. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van persoonsgegevens. We gebruiken persoonsgegevens dan ook uitsluitend voor het verlenen onze behandelingen en zorg.

Kwaliteitsstatuut GGZ:

Care to Change werkt volgens een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Toegankelijkheid:

Het online inzien van informatie over je gezondheid en het digitaal communiceren met je zorgverlener is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit geldt bijvoorbeeld voor blinden, slechtzienden, doven, slechthorenden en mensen met een zintuiglijke of motorische handicap. Ook laaggeletterden en mensen met dyslexie of kleurenblindheid, ondervinden iedere dag problemen in het gebruik van online toepassingen.

De toegankelijkheidsverklaring is op een aparte pagina opgenomen.

HKZ keurmerk:

Care to Change heeft ook het HKZ certificaat behaald voor haar kwaliteitssysteem. De werkwijze van Care to Change beantwoordt aan de NEN-en-ISO 9001:2015 norm.

Wachtlijstbemiddeling:

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met jouw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaadbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Inspectieverslag Ministerie van Volksgezondheid en Jeugd: