Antwoord op veelgestelde vragen

Op deze pagina geven wij antwoord op veelgestelde vragen. Mocht je vraag er niet tussen staan neem gerust contact met ons op.

Aanmelden

Met welke klachten kan ik me aanmelden?

Care to Change is een GGZ-instelling met kleinschalige teams waar mensen met complexe klachten welkom zijn en als individu gezien worden. Met complex bedoelen we dat de klachten vaak niet onder één noemer te vangen zijn en daardoor niet goed begrepen kunnen worden. Als je één klacht aanpakt, duikt er vaak weer een andere klacht op die weer een volkomen nieuw probleem lijkt te vormen. Care to Change heeft de ervaring dat veel complexe en soms chronische klachten, waaronder lichamelijke, meestal hun werkelijke oorsprong hebben in verliezen en onveiligheid in de jeugd. We kijken daarom ook naar de samenhang van de klachten en de persoonlijke geschiedenis en niet alleen naar de diagnose die gesteld kan worden. Een probleem staat nooit op zichzelf en heeft bij iedereen verschillende uitingsvormen. Dit komt, omdat ieder mens anders reageert op trauma of verlies en eigen overlevingsmechanismen ontwikkelt om zich te beschermen.

Het wordt tijd dat er gekeken wordt naar de onderliggende oorzaak.

Hoe kan ik me aanmelden?

Wij werken op verwijzing door huisarts of andere verwijzende GGZ instelling. Je kunt via ons aanmeldformulier aanmelden, als je een restitutiepolis en een verwijsbrief GGZ hebt. Je wordt dan binnen drie weken gebeld voor een telefonische introductie.

Wat moet op de verwijsbrief staan?

Conform de NHG standaarden moeten de volgende punten op de verwijsbrief staan:

 1. Gegevens verwijzer
  • Naam organisatie
  • Naam en specialisme verwijzer
  • AGB-code van huisarts EN praktijk
  • Handtekening van de verwijzer (een stempel of boodschap dat de brief digitaal verstuurd is en waarbij de handtekening dus ontbreekt, volstaat eveneens). Indien de brief via ZorgDomein is gestuurd, volstaat dit al als handtekening en hoeft er verder niks op te staan.
 2. Gegevens cliënt
  • Naam cliënt
  • BSN
  • Geboortedatum
 3. Gegevens geadresseerde
  • Naam van onze organisatie: (gericht aan) Care to Change
 4. Datum verwijzing (vóór de telefonische screening of op de dag zelf, maar niet – langer dan negen maanden geleden)
 5. Verwijzing naar basis of specialistische GGZ
 6. Het vermoeden bestaat / er is sprake van een DSM-diagnose

Wanneer is Care to Change toch niet de plek voor mij?

In bepaalde situaties kan Care to Change niet de hulp bieden die nodig is.

De contra-indicaties (exclusiecriteria) hiervoor zijn:

 • Een acute bipolaire stoornis.
 • Een ernstig verstoorde realiteitstoetsing, door bijvoorbeeld schizofrenie of andere psychotische stoornissen.
 • Ernstige suïcidaliteit, waarbij de zorg in de zin van crisisopvang die nodig is, niet te leveren is door Care to Change.
 • Een verslaving die op de voorgrond staat (primair is). Indien de verslaving secundair is blijft het van belang om parallel aan het behandeltraject bij Care to Change een behandeling bij de verslavingszorg te volgen.
 • Een primaire eetstoornis, waarbij de BMI onder de 18 is. Indien de eetstoornis secundair is, dienen er afspraken te worden gemaakt m.b.t. het op goed gewicht komen/blijven en wordt samengewerkt met de huisarts en diëtiste.
 • Een hulpvraag rondom overheersende problematiek waarin Care to Change niet gespecialiseerd is, zoals; ASS, NAH, verstandelijke beperking , psychoses. Mocht deze problematiek aanwezig zijn, maar niet op de voorgrond staan, dan kunnen we je pas na gedegen diagnostiek in behandeling nemen.
 • De verwijzing en/of indicatie is gegeven voor klinische opname of intensieve dagbehandeling. Care to Change geeft alleen individuele- en groepstherapie in ambulante setting.
 • Het ontbreken van een geldige en geschikte zorgverzekering, Care to Change werkt deels niet-gecontracteerd met zorgverzekeringen waardoor niet alle zorg vergoed wordt. Zie ook onze vergoeding.
 • Onvoldoende beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • Geen woon- of verblijfplaats.

Intakefase

Hoe ziet de intakefase bij Care to Change eruit?

De intakefase bestaat naast een telefonische screening nog uit drie gesprekken. Nadat een telefonische screening plaats heeft gevonden, word je uitgenodigd voor het eerste intakegesprek. Dit gesprek vindt met de zorgcoördinator en de casemanager plaats. Tijdens dit gesprek wordt er uitgebreid stilgestaan bij jouw klachten en ontwikkeling en bij de doelen die je hebt voor de huidige behandeling.

Het tweede intakegesprek is een gesprek tussen jou, de regiebehandelaar en je casemanager. Dit gesprek is een verdiepend gesprek t.o.v. het vorige gesprek en hierbij wordt ook een diagnose gesteld, wat o.a. een eis van de zorgverzekeraar is. Vaak wordt de diagnose niet meteen gesteld, omdat het belangrijk is dat we dit in het team goed bespreken.

Het laatste gesprek is het adviesgesprek en dit vindt met dezelfde medewerkers als het eerste intakegesprek plaats: je zorgcoördinator en casemanager. In dit gesprek koppelen we terug of we jou een passende behandeling kunnen aanbieden en zo ja, hoe ons behandelvoorstel eruitziet. Als dit nog niet met je besproken is, zul je ook horen welke diagnose(s) er gesteld is/zijn. Ook zullen de zorgvoorwaarden en verslagen, zoals het intakeverslag, met jou doorgenomen worden die de casemanager heeft gemaakt n.a.v. je eerste gesprekken.

We streven ernaar jouw behandeling nadien vrij vlot te laten starten maar dat is natuurlijk afhankelijk van de wachttijd voor de specifieke behandeling en de behandelaren die aan jou worden gekoppeld.

Waarom dient er een intake met de regiebehandelaar plaats te vinden?

De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor jouw behandeling. Deze denkt dus inhoudelijk mee over jouw behandeling en ziet jou dan ook ter evaluatie.

Hoe lang duurt het voordat ik iets hoor nadat ik me heb aangemeld?

Het streven is om binnen drie weken na aanmelding telefonisch contact met jou op te nemen voor een telefonische screening. Dit is een gesprek van ongeveer 30 á 45 minuten waarbij we kort je klachten, aanmeldvraag en andere belangrijke zaken zullen bespreken. Als we n.a.v. dit gesprek beiden denken dat het voor jou zinvol is om een eerste intakegesprek te plannen, dan zullen we dit samen met jou plannen.

Hoe lang duurt de intakeprocedure en hoe lang duren de gesprekken?

Bij Care to Change bestaat de intakefase naast de telefonische screening nog uit drie gesprekken. Zie ook het antwoord op de eerste vraag ‘Hoe ziet de intakefase bij Care to Change eruit?’. We streven ernaar om deze gesprekken ongeveer binnen één maand plaats te laten vinden. Soms kan dit ook wat langer duren, als we bijvoorbeeld aanvullende informatie nodig hebben van vorige behandelingen.

Het eerste intakegesprek duurt 75-90 minuten. Het tweede intakegesprek duurt 45-60 minuten. Het adviesgesprek duurt 45-60 minuten.

Onder het kopje ‘wachttijden’ kun je vinden hoe lang de wachttijd is tot het eerste intakegesprek per locatie.

Mag ik iemand meenemen naar mijn intakegesprek?

Zeker, we moedigen dit zelfs aan. Het is altijd fijn als je iemand bij je hebt die jou kan steunen terwijl je je verhaal doet, maar je ook kan aanvullen en zijn/haar perspectief kan geven op wat belangrijk is voor jou in een behandeling. Voor jezelf kan het ook fijn zijn als er iemand die je vertrouwt meeluistert zodat je alles daarna samen kunt bespreken.

Behandelprogramma

Wanneer hoor ik hoe mijn programma eruit ziet?

Dit hoor je in het adviesgesprek tijdens de intakeprocedure. Hierin zullen we met je bespreken welke diagnose we gesteld hebben, welk behandelplan we voor ogen hebben en welke behandelaren daarbij horen. Uiteraard doen we dit ook in overleg met jou en stemmen we dit goed af.

Wat betekent een multidisciplinaire behandeling?

Binnen Care to Change werken we samen in een multidisciplinair team. Wij werken zowel cognitief, inzicht gevend als lichaamsgericht. Naast individuele behandeling kun je ook, als je dat wilt en het bij je past, deelnemen aan doorlopende of kortdurende groepstherapie. We bieden dus zowel verbale als non-verbale therapievormen aan. Denk dan aan: psychomotore-, beeldende-, muziek-, drama- of danstherapie. Het team van behandelaars is divers en hoog gekwalificeerd op psychisch/psychiatrisch gebied. Allen hebben erkende WO- en/of HBO-opleiding(en) in de zorg en een jarenlange ervaring in de GGZ. Behandeling wordt altijd uitgevoerd door teamleden, waarvan het profiel ingezien kan worden op de website. Daarnaast zijn de meeste behandelaren schematherapeutisch opgeleid.

Kan ik kiezen bij wie ik in behandeling wil?

Bij Care to Change word je aangesproken op het (leren) nemen van eigen regie in je leven en dat begint al bij de intake. Pas als de kennismaking in de intake goed verlopen is en je je goed voelt bij ons en onze manier van werken, kies je voor behandeling bij ons. We bespreken samen met je welke aanpak bij jou kan passen en stellen daarna een behandelplan op. Wij zullen n.a.v. de gesprekken met jou een inschatting maken welke behandelaar het beste past bij wat jij nodig hebt in een behandeling. Bij het kiezen van een therapeut heb jij de regie: we zoeken naar de juiste match.

Hoe lang duurt de behandeling?

We vinden het belangrijk dat een behandeling duurt zolang dit nodig is, maar ook niet langer dan nodig is. Voor het bepalen van een eindtermijn van de behandeling wordt gekeken naar welke behandeldoelen behaald zijn en naar hoe je klachten verminderd zijn. In samenspraak met jou wordt dan besloten wanneer we naar afronding toe werken. Elke drie maanden heb je een evaluatie met je regiebehandelaar en naarmate de behandeling verder vordert, zal de afronding daarin ook besproken worden als thema.

Hoe het zit met afspraken maken?

Dit doe je in overleg met je behandelaar. Je behandelaar belt of mailt je voor een eerste kennismaking en zal toelichten hoe hij/zij werkt m.b.t. het maken van afspraken. We proberen zo veel mogelijk vooruit te plannen, zodat je weet waar je aan toe bent en andere verplichtingen af kan stemmen op je afspraken.

Wat is de frequentie?

Dit verschilt per persoon. Soms zie je je behandelaar wekelijks en soms heb je twee behandelaren die je beiden om de week ziet. Er wordt echt gekeken naar wat nodig en passend is voor jou en je hulpvraag. Uiteraard is dit ook deels afhankelijk van de beschikbaarheid van de behandelaar op dat moment. 

Hoe kan ik dit afstemmen met mijn werk?

De mogelijkheid om werk te behouden, studie af te maken of een zinvolle en betekenis gevende dagbesteding te hebben, maakt onderdeel uit van onze ondersteuning. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met jouw beschikbaarheid, maar verwachten daarbij ook wat flexibiliteit van jouw kant aangezien niet alle behandelaren fulltime werken en zij ook voor andere cliënten proberen de agenda zo goed mogelijk af te stemmen.

Wie is er nog meer bij mijn behandeling betrokken?

Naast je behandelaren, blijven ook je casemanager, zorgcoördinator en regiebehandelaar bij je proces betrokken.

Casemanager: deze is vanaf het begin betrokken en houdt zich vooral bezig met zorgen voor een soepel verloop van de intake en het op orde brengen en houden van je dossier. Vaak is de casemanager basispsycholoog, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener of Maatschappelijk Werker.

Zorgcoördinator: deze is vanaf het begin betrokken en zal het eerste intakegesprek met je voeren en ook het adviesgesprek aan het einde van de intakefase. Daarna blijft je zorgcoördinator betrokken op de achtergrond aanwezig. Hij/zij denkt mee over behandelinhoudelijke beslissingen, heeft eventueel contact met je huisarts of andere zorgverleners en is ook beschikbaar voor vragen en zaken waarvoor je niet bij je behandelaar terecht kan.

Regiebehandelaar: dit is bij ons meestal de psychiater en anders een klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hij/zij zal het tweede intakegesprek met je voeren.

Hoe vaak spreek ik mijn regiebehandelaar?

Wij willen graag goede zorg leveren en daarvoor volgen wij de wettelijke normen. Het is belangrijk dat jouw regiebehandelaar als eindverantwoordelijke goed op de hoogte blijft van jouw proces. Ongeveer elke drie maanden dient er daarom een evaluatiemoment plaats te vinden. Deze staan los van andere gesprekken die je wellicht met je regiebehandelaar hebt.

Bij wie kan ik terecht voor medicatie?

Als je gedurende je behandeling medicatie wenst te hebben of als dit nodig blijkt te zijn, kun je dit met je regiebehandelaar bespreken.

Kan ik bij Care to Change in behandeling naast mijn baan?

Ja, dat kan. Care to Change biedt een ambulante behandeling. Dit betekent dat je één à twee keer per week een behandelafspraak hebt op een locatie van Care to Change. De behandelaren werken enkel tijdens kantooruren op doordeweekse dagen. Afspraken worden altijd in samenspraak met jou gemaakt. Daarbij zijn de behandelaren echter gebonden aan een agenda en wordt hierin van jou ook enige flexibiliteit en prioritering van de behandeling gevraagd. Wellicht kun je met je werkgever mogelijkheden bespreken om een dag(deel) te ruilen of een aantal uren per week op te nemen.

Locaties

Welke locaties hebben jullie en kan ik switchen tussen locaties?

Wij hebben behandelteams in Amersfoort, Amsterdam, Emmeloord, Haarlem, Hilversum, Rotterdam, Utrecht en Zeist. Kijk bij onze locaties voor meer informatie en behandelteams.

Als je kiest om bij een locatie in behandeling te gaan, is het niet mogelijk om tijdens jouw behandeling over te stappen naar een andere locatie. In het geval van verhuizing kunnen we een eventuele overstap naar een ander team met elkaar bespreken.
Als je deelneemt aan een groep kan het zijn dat het groepsconsult op een andere locatie plaatsvindt, dan de locatie waar jij in behandeling bent.

Is de locatie rolstoelvriendelijk?

Al onze locaties zijn rolstolvriendelijk.

Locatie Zeist heeft geen lift, maar wel voldoende ruimtes op de begane grond waar behandelingen plaats kunnen vinden (m.u.v. beeldende therapie). 

Taal / Language

In welke taal kan ik de behandeling volgen?

De voertaal bij Care to Change is Nederlands. We werken in multidisciplinaire teams waarin de gemeenschappelijke taal Nederlands is. Dat maakt het lastig om de behandeling in een andere taal te doen. Temeer daar het in behandeling vaak gaat om gevoelsmatige uitingen die in een vreemde taal moeilijk zijn uit te drukken of op hun waarde te schatten.

Binnen sommige teams werken genoeg behandelaren die zich in het Engels voldoende thuis voelen. Soms lukt het dan toch om de multidisciplinaire behandeling vorm te geven.

Bij het secretariaat kun je navragen of het team waarvoor je overweegt je aan te melden behandeling in het Engels kan vorm geven.

In which language can I follow treatment?

At Care to Change the main language is Dutch. We work in multidisciplinary teams, in which the common language is Dutch. This makes it difficult to provide treatment in a foreign language. Furthermore, treatment is often about expressing emotions which is hard to do in a foreign language. It is also difficult to appreciate all the nuances of what is expressed in a foreign language.

However; some of our teams feel they are capable of providing multidisciplinary treatment in English.

At our central office you can make enquirements whether the team you are applying for provides treatment in English.

Vergoeding

Wat krijg ik vergoed als ik bij jullie in behandeling ben?

Onze behandelingen worden vergoed vanuit de basiszorgverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van bij welke verzekeraar je verzekerd bent en welk polistype je hebt. Ben je bij een verzekeraar verzekerd waarmee wij een contract hebben, dan wordt jouw behandeling altijd voor 100% vergoed. Ben je bij een verzekeraar verzekerd waarmee wij géén contract hebben, dan wordt jouw behandeling alleen voor 100% vergoed indien je een restitutiepolis hebt. Heb je een budget-, natura-, of combinatiepolis van een verzekeraar waarmee we géén contract hebben, dan wordt je behandeling gedeeltelijk vergoed. Jij dient nog wel jouw eigen risico te betalen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden enkele therapievormen niet, zoals diëtetiek. Hier informeren wij jou over.

Hoe verloopt de facturatie?

Je ontvangt van ons tweemaal per maand een factuur.

Welke polis heb ik nodig om bij Care to Change in behandeling te kunnen komen?

Als je verzekerd bent bij een verzekeraar waarmee wij géén contract hebben, dan is het niet mogelijk om bij ons in behandeling te komen als je een budgetpolis hebt. Met een natura- of combinatiepolis van een verzekeraar waarmee wij géén contract hebben, kun je bij sommige locaties terecht. Kijk voor de meest actuele informatie hierover op de pagina van de betreffende locatie. Met een restitutiepolis kun je je bij ons aanmelden. Je behandeling wordt dan voor 100% vergoed.

Met welke verzekeraars hebben jullie een contract?

Voor 2024 hebben wij contracten afgesloten met Achmea, VGZ en alle labels die daar onder vallen (De Friesland, FBTO, Interpolis, De Christelijke Zorgverzekeraar, ZieZo, Zilveren Kruis, IZA, IZZ, UMC, United Consumers, Univé, Zekur en Zorgzaam).

Wachttijd

Wat zijn de wachttijden per locatie? Is er nog een wachttijd na intake?

De wachttijden verschillen per locatie. Kijk bij onze locaties voor meer informatie over de desbetreffende locatie. Wij maken onderscheid tussen twee vormen wachttijden. De aanmeldwachttijd gaat over de tijd tussen de telefonische screening en de intakegesprekken. Als uit de intakegesprekken blijkt dat er een passende behandeling geboden kan worden, is de behandelwachttijd van toepassing.

Familie

Hoe worden naasten betrokken bij de behandeling? Mogen naasten op de hoogte worden gehouden van mijn ontwikkelingen in de behandeling?

Soms is het handig om je partner of familielid uit te nodigen voor een sessie of meerdere sessies met jouw behandelaar. Zij worden zonder jouw toestemming niet op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in de behandeling.

Verwijzers

Hoe verwijs ik mijn cliënt naar jullie? Wat zijn jullie exclusie criteria? Is er mogelijkheid tot overleg voor aanmelding?

De verwijsbrief kunt u via de post versturen of e-mailen naar welkom@caretochange.nl. Ook bestaat er de mogelijkheid om via ZorgDomein te verwijzen. Voor de exclusiecriteria kunt u het beste hier kijken. U bent altijd welkom om te overleggen. Dit kan door te bellen naar het algemeen nummer van Care to Change (088 789 789 0). De secretaresse verbindt u dan met de desbetreffende locatie. 

Wat moet op de verwijsbrief staan?

Conform de NHG standaarden moeten de volgende punten op de verwijsbrief staan:

 1. Gegevens verwijzer
  • Naam organisatie
  • Naam en specialisme verwijzer
  • AGB-code van huisarts EN praktijk
  • Handtekening van de verwijzer (een stempel of boodschap dat de brief digitaal verstuurd is en waarbij de handtekening dus ontbreekt, volstaat eveneens). Indien de brief via ZorgDomein is gestuurd, volstaat dit al als handtekening en hoeft er verder niks op te staan.
 2. Gegevens cliënt
  • Naam cliënt
  • BSN
  • Geboortedatum
 3. Gegevens geadresseerde
  • Naam van onze organisatie: (gericht aan) Care to Change
 4. Datum verwijzing (vóór de telefonische screening of op de dag zelf, maar niet – langer dan negen maanden geleden)
 5. Verwijzing naar basis of specialistische GGZ
 6. Het vermoeden bestaat / er is sprake van een DSM-diagnose

Dossiervorming

Welke informatie wordt er over mij opgeslagen in het dossier?

In jouw dossier worden NAW-gegevens opgeslagen, evenals informatie over je huisarts en contactpersonen. Daarnaast staan er de behandel- en overlegverslagen in.

Hoe werkt het cliëntportaal?

Als je hier klikt, krijg je meer informatie over het cliëntportaal. Na de telefonische screening ontvang jij een activatielink. Het is belangrijk dat jij deze binnen vier dagen activeert.

Waarom moet ik rapportage van eerdere behandeling opvragen?

Wij willen een zo goed mogelijk beeld van jou krijgen. Daarbij helpt het als wij meer informatie hebben over voorgaande behandelingen. Wat heeft jou toen wel geholpen en wat niet? Wij willen voorkomen dat wij jou iets aanbieden dat je reeds hebt gehad en wat jou niet geholpen heeft.