Kwaliteitsstatuut GGZ – Care to Change

Versie 13-01-2017

 

  1. Algemene informatie

 1.1     Gegevens GGZ-aanbieder

Naam instelling:                                            Care to Change

Hoofd postadres straat en huisnummer: Arendstraat 43

Hoofd postadres postcode en plaats:        1223 RE Hilversum

Website:                                                           http://www.caretochange.nl

KvK nummer:                                                 513 515 79

AGB-code(s):                                                  22-220 680

1.2     Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt

Naam:                                                              Emiel Bour

E-mailadres:                                                   e.bour@gmail.com

Telefoonnummer:                                         06-29 52 08 75

1.3     Onze locaties vindt u hier

Link:                                                                  http://www.caretochange.nl/contact-2/

1.4     Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk

Care to Change is een multidisciplinaire zorginstelling waar zorg aangeboden wordt in zowel de Generalistische Basis GGZ(GBGGZ) als wel de Specialistische GGZ(SGGZ) op ambulante basis. De instelling werkt samen met huisartsen, zorginstellingen en groepspraktijken in de regio, de gemeente en vrijgevestigden. Intern wordt er multidisciplinair samengewerkt en het team bestaat uit o.a. psychiaters, klinisch psychologen, Gz-psychologen, basispsychologen, vaktherapeuten (waaronder psychomotore therapeuten, fysiotherapeuten, dramatherapeuten, creatief therapeuten) en maatschappelijk werkers.

1.5     Care to Change heeft aanbod in

De generalistische basis-GGZ en

De gespecialiseerde-GGZ.

1.6     Behandelsettingen generalistische basis-GGZ

Ambulante zorg

Cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Care to Change terecht: diverse vormen van angstklachten, stemmingsproblematiek, traumagerelateerde klachten & impulsregulatieproblematiek.

Care to Change biedt de volgende vormen van zorg: cognitieve gedragstherapie, kortdurend inzichtgevende therapie, narratieve therapie, EMDR.

Voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden: psychiater, klinisch psycholoog, Gz-psycholoog.

1.7     Behandelsettingen gespecialiseerde-GGZ

Ambulante zorg

Cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Care to Change terecht: persoonlijkheidsproblematiek, chronische psychische klachten op het gebied van angst- en stemmingsproblematiek, incl. bipolaire stoornissen en dissociatieve stoornissen. Eveneens biedt Care to Change ondersteuning bij psychosociale problematiek en opvoedingsproblemen.

Care to Change biedt de volgende vormen van zorg, met name: medicamenteuze behandeling, schemagerichte therapie, Mindfullness based cognitive therapy, systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende therapie, systemisch werken/ systeemtherapie, dramatherapie, lichaamsgerichte- en yogatherapie, creatieve therapie en psycho- motore therapie.

Voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden: psychiater, klinisch psycholoog, Gz-psycholoog.

1.8     Structurele samenwerkingspartners

Care to Change werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten/cliënten/patiëntenzorg samen met de volgende partners.

Vrijgevestigde zorgaanbieders voor op- en afschaling, intervisie en consultatie:

1.1. Psychologenpraktijk Vandaag:

Ernst Strubbe, GZ-psycholoog (BIG: 49063782125), Eerstelijns psycholoog LvE, Psycholoog NIP

Landgoed Zonnestraal, Loosdrechtse bos 15, 1213 RH Hilversum

Tel.: 06-23795720, Website: http://www.praktijkvandaag.nl/

1.2. Gooise Psychologenpraktijk:

Diverse psychologen, zie website: http://www.gooisepsychologen.nl/index.php/onze-praktijk/psychologen/

Jan van Brakelstraat 4, 1271 WG Huizen,

Tel.: 035-5230417, E-mail: info@gooisepsychologen.nl, Website: http://www.gooisepsychologen.nl/

Huisartsen voor door- en terugverwijzing:

2.1. Huisartsenpraktijk José van Ditmarsch

José van Ditmarsch, huisarts (BIG: 39020650101)

Schaepmanlaan 5, 1272 GJ Huizen

Tel: 035 – 3030390, E-mail: info@hhhpraktijk.nl, Website: https://hhhpraktijk.nl/

2.2. Huisartsenpraktijk Alons & Walter

Annelies Walter, huisarts (BIG: 49024780901)

Lopes Diaslaan 211, 1222 VE Hilversum

Tel.: 035-6853612, Website: https://huisartsenalonswalter.praktijkinfo.nl

GGZ-instellingen voor op- en afschaling:

3.1. De Zorgkliniek

Kerkelandenlaan 3M b, 1216 RN Hilversum

Tel.: 020-8896480, E-mail: info@dezorgkliniek.nl, Website: http://www.dezorgkliniek.nl/

3.2. Act Together

Marleen Lieshout, psycholoog

Kerkelandenlaan 3M, 1216 RN Hilversum,

Tel.: 020-8896484, Website: http://we.acttogether.nl/blog/behandelaren/act-together-met-marleen-lieshout/

3.3. Lievegoed Groep

Prof. Bronkhorstlaan 44, Parkeerplaats 5 (P5), 3723 MB Bilthoven

Tel.:030-2255555, E-mail: info@lievegoed.nl, Website: http://www.lievegoed.nl/

3.4. U-Center

Landgoed De Horst, Gebouw Vossesteijn nummer 7, De Horst 1, 3971 KR Driebergen

Tel: 0800-2224446, Website: http://www.u-center.nl/

Crisisdient voor crises:

4.1. GGZ Centraal > Locatie Rembrandthof

Laan van de Heelmeesters 2, 1211 MS Hilversum

Tel.: 035-6557555, Website: http://www.ggzcentraal.nl/waar-vindt-u-ons/gebouwen-locaties/r/rembrandthof—hilversum—volwassenen-ambulant/rembrandthof—hilversum—volwassenen-ambulant

4.2. Tergooi Ziekenhuis

Van Riebeeckweg 212, 1213 XZ Hilversum

Tel.: 088-7531753, E-mail: informatiecentrum@tergooi.nl, Website: https://www.tergooi.nl/

WMO-partners voor door- en terugverwijzing, op- en afschaling en consultatie:

5.1. Sociaal Wijkteam Hilversum > Wijkteam Kerkelanden

Nick Bakker, Medewerker Sociaal Wijkteam Hilversum

Franciscusweg 10 D, 1216 SK Hilversum

Tel.: 06-31621021, E-mail: wijkteamkerkelanden@hilvferzorg.nl, Website: http://www.hilverzorg.nl/thuis/wijkteams/sociaal-wijkteam-hoost

5.2. Alfa en Zorg

Roger van Huysstee

Rijnkade 192, 1382 GT Weesp

Tel.: 0294-482664, E-mail: info@alfazorg.nl, Website: http://www.alfazorg.nl/

5.3. Gemeente Hilversum

Simon Kalis, klantmanager/Adviseur kwaliteit

Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum

Tel.: 14035, Website: https://www.hilversum.nl/

  1. Organisatie van de zorg

1.9     Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

Care to Change ziet er op toe dat hulpverleners in de rol van regiebehandelaar aan de wettelijk vastgelegde eisen voldoen met betrekking tot de wet BIG, respectievelijk voor de GBGGZ en de SGGZ. Tevens ziet Care to Change er op toe dat medebehandelaren geregistreerd zijn op de lijst CONO beroepen. Zorgverleners die op ZZP-basis werkzaam zijn voor Care to Change blijven zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de criteria voor een herregistratie. Wanneer een professional er niet in slaagt zich te kwalificeren voor herregistratie zal de samenwerking met Care to Change worden beëindigd.

Behandelingen worden binnen Care to Change zo veel mogelijk uitgevoerd volgens de richtlijnen opgesteld door de Nederlandse gezondheidsraad, geldend per beroepsgroep, tenzij hier gemotiveerd van afgeweken wordt. De instelling ziet er op toe dat deze richtlijnen op kantoor beschikbaar zijn voor de behandelaren. Daarbij zien de regie-behandelaren er op toe dat mede behandelaren de behandelingen zoveel mogelijk volgens de richtlijnen uitvoeren.

Zorgverleners houden hun deskundigheid op peil: Care to Change werkt met zorgverleners op ZZP- basis en in loondienst. De zorgverleners die op ZZP-basis bij Care to Change werkzaam zijn, zijn verantwoordelijk voor hun eigen bij- en nascholing en/of het behalen van de vereisten voor herregistratie. Dit wordt getoetst in de jaarlijkse leveranciersbeoordeling. Los hiervan draagt Care tot Change bij aan de deskundigheidsbevordering door het aanbieden van de basiscursus schematherapie (mits nodig/gevraagd), zodat er in therapeutische zin een gemeenschappelijke taal ontwikkeld wordt binnen het team. Voor de medewerkers in loondienst voorziet Care to Change in opleidingsmogelijkheden mits dit binnen de budgettaire mogelijkheden van de instelling ligt.

1.10  Samenwerking

Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut.

Binnen Care to Change is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:

In verband met behandelingen in de SGGZ vindt eenmaal per maand een Groot Multidisciplinair Overleg (GMDO) plaats binnen Care to Change. Bij dit overleg is altijd minimaal een psychiater en/of klinisch psycholoog aanwezig voor de duur van het gehele overleg, eveneens is de directie in de hoedanigheid van hulpverlener aanwezig, naast evt. andere regie- en medebehandelaren. Afhankelijk van de te bespreken cliënten wisselt de samenstelling van regie- en medebehandelaren aanwezig bij het GMDO. Daarnaast is er 2x per week een vaste tijd bepaald voor MDO met regiebehandelaar, waarvoor iedere behandelaar cliënten kan aanmelden.

Aangezien Care to Change met verschillende disciplines op ZZP-basis werkt, wordt er in het kader van het uitvoeren van de behandelingen in opdracht voor de instelling waarde aan gehecht als hulpverleners minimaal eens per drie maanden aanwezig zijn op het GMDO. Dit om de communicatie omtrent behandelingen en teamsamenhang te bevorderen.

Het behandelbeleid bij besproken cliënten wordt door de regiebehandelaren getoetst, waarbij er bij SGGZ-behandelingen minimaal eens per half jaar een tussentijdse evaluatie plaatsvindt.

Bij eventuele meningsverschillen omtrent behandelbeleid hebben de psychiater en klinisch psycholoog de doorslaggevende stem (zie escalatieprocedure hieronder beschreven). De notulen betreffende cliënten die in het GMDO besproken zijn, worden genoteerd in het dossier van de desbetreffende cliënt, waardoor deze beschikbaar blijven voor medebehandelaren. Overige onderwerpen worden los genotuleerd en gecommuniceerd aan de hulpverleners die het betreft.

Care to Change hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon.

Voor de start van de behandeling vindt er gedegen diagnostiek plaats waarbij in het geval van een SGGZ behandeling altijd een psychiater en/of klinisch psycholoog wordt geconsulteerd.

Op- of afschaling van behandeling binnen de SGGZ vindt binnen Care to Change plaats naar aanleiding van de inschatting van de regiebehandelaar die vervolgens het initiatief neemt voor overleg met betrokken medebehandelaren, mits er binnen twee weken geen groot multidisciplinair overleg (GMDO) is gepland, middels een multidisciplinair overleg (MDO).

In het geval dat er binnen twee weken een GMDO gepland staat brengt de regiebehandelaar betreffende cliënt in het overleg in voor nadere bespreking. In het overleg wordt bepaald of de behandeling op- dan wel afgeschaald dient te worden.

In het geval van een GBGGZ behandeling is de regiebehandelaar in GBGGZ verantwoordelijk initiatief te nemen een casus, indien er mogelijk sprake is van een noodzaak tot opschaling, te overleggen in een MDO mits er binnen twee weken geen GMDO gepland staat.

Binnen Care to Change geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:

In geval van een verschil van inzicht tussen betrokken hulpverleners wordt de mening van de direct betrokken regiebehandelaar (psychiater/klinisch psycholoog) als leidend gesteld omtrent de besluitvorming bij een behandeling. In het geval van een verschil van inzicht is het de directie voorbehouden om een second opinion in te winnen bij een evenzeer gekwalificeerde professional. Vervolgens is de directie het recht voorbehouden om een keuze te maken welke mening/behandelbeleid het beste aansluit bij de visie van de instelling.

1.11  Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: JA

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): JA

Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar: JA

Care to Change levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG) op geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking: JA

1.12  Klachten en geschillenregeling

Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij:

Naam:                                              Geschillencommissie EZa

Contactgegevens:                           www.geschillencommissie-EZa.nl, 030-6970817

Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij:

Naam:                                              Geschillencommissie EZa

Contactgegevens:                           www.geschillencommissie-EZa.nl, 030-6970817

  1. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt

1.13  Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link: http://www.caretochange.nl/contact/

1.14  Aanmelding en intake

Aanmelding vindt telefonisch plaats en/of op basis van een aanmeldformulier. In het geval dat de cliënt wenst dat de instelling contact opneemt met hem/haar kan dit via het volgende webadres: http://www.caretochange.nl/contact/. De aanmelding wordt ontvangen door het secretariaat, waarna er telefonisch contact wordt opgenomen met de cliënt. In dit telefoongesprek wordt tenminste uitleg gegeven over:

– De wachttijd

– De werkwijze

Na de registratie van de benodigde NAW-gegevens wordt er een afspraak gemaakt voor een (kosteloos) oriëntatiegesprek. Dit gesprek vindt plaats met de directeur/coördinator van instelling/vestiging. In dit gesprek worden de klachten van de cliënt besproken en de wensen omtrent behandeling geïnventariseerd.

Vervolgens krijgt de cliënt enige bedenktijd (maximaal twee weken) om te bepalen of diegene behandeling wil starten bij Care to Change. Mits de cliënt besluit in behandeling te gaan wordt diegene ingebracht in het GMDO en/of kiest de directeur/vestigingscoördinator een gekwalificeerde regiebehandelaar en plant daar een afspraak mee in. Nadat de diagnostiek is afgerond door de betreffende regiebehandelaar wordt er een behandelvoorstel gedaan richting cliënt, eveneens teruggekoppeld door de regiebehandelaar.

Binnen Care to Change wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt: JA

1.15  Diagnose

Een cliënt kan n.a.v. van een verwijzing van de huisarts (GBGGZ/SGGZ) via de website, de mail of telefonisch contact opnemen met Care to Change voor behandeling. Vervolgens wordt er telefonisch of per mail een afspraak ingepland voor een oriëntatiegesprek.

In het oriëntatiegesprek worden de klachten, problematiek en wensen van de cliënt omtrent behandeling geïnventariseerd door de directeur/vestigingscoördinator. Hier wordt een verslag van geschreven. Dit verslag wordt vervolgens ter beschikking gesteld aan de regiebehandelaar, die verantwoordelijk is voor het stellen van de diagnose. Op basis van beschikbaarheid en ingeschatte ‘matching’ neemt de directeur initiatief om een regiebehandelaar te benaderen voor het plannen van een intake-afspraak.

Totdat het gesprek met de regiebehandelaar plaatsvindt onderhoudt de directeur/vestigings- coördinator het contact met cliënt. De cliënt is op dat moment formeel nog niet in behandeling van Care to Change en de huisarts blijft formeel verantwoordelijk in het geval van een crisissituatie totdat er een gesprek plaats heeft gevonden met de regiebehandelaar.

Pas nadat cliënt heeft aangegeven een behandeling te willen starten bij Care to Change en in te stemmen met de huisregels/procedures wordt er een afspraak ingepland met een regiebehandelaar.

In het gesprek met de regiebehandelaar wordt er een diagnose vastgesteld door de regiebehandelaar, deze wijkt mogelijk af van eerdere indrukken. Vervolgens vindt er multidisciplinair overleg plaats (MDO) over deze diagnose en de voorgestelde behandeling. Vervolgens koppelt de regiebehandelaar de bevindingen van de intake terug aan cliënt inclusief een behandelvoorstel.

De verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar zijn:

De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van de diagnose waarbij de cliënt ook daadwerkelijk is (mede)beoordeeld door de regiebehandelaar via direct contact met de cliënt. Het is hierbij mogelijk dat delen van het intake/diagnostische proces door anderen dan de hoofdbehandelaar worden verricht.

De regiebehandelaar stelt in overleg met de cliënt het behandelplan -gericht op verantwoorde behandeling (naar de stand van de wetenschap, richtlijnconform)- vast.

De regiebehandelaar weet zich overtuigd van de bevoegdheid en bekwaamheid van de medebehandelaars in relatie tot de zelfstandige uitvoering van het deel van de behandeling waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

De regiebehandelaar ziet er op toe dat de dossiervoering voldoet aan de gestelde eisen. Medebehandelaren hebben een eigen verantwoordelijkheid in de adequate dossiervoering.

De regiebehandelaar laat zich informeren door medebehandelaars en andere bij de behandeling betrokken professionals, zo tijdig en voldoende als noodzakelijk is voor een verantwoorde behandeling van de cliënt. De regiebehandelaar toetst of de activiteiten van de anderen bijdragen aan de behandeling van de cliënt en passen binnen het door de hoofdbehandelaar vastgestelde behandelplan.

De regiebehandelaar en medebehandelaars treffen elkaar in persoonlijk contact en in teamverband met de daartoe noodzakelijke frequentie (ook telefonisch en via beeldbellen), op geleide van de problematiek/vraagstelling van de patiënt.

De regiebehandelaar draagt zorg voor goede communicatie met de cliënt en diens naasten (indien van toepassing en indien toestemming hiervoor is verkregen) over het beloop van de behandeling in relatie tot het behandelplan.

De regiebehandelaar heeft inzicht in de voortgang van de behandeling, hij evalueert met de cliënt en stelt indien nodig het behandelplan bij. De hoofdbehandelaar toetst tussentijds en aan het eind van de behandeling of en in welke mate de concreet omschreven behandeldoelen zijn bereikt. De hoofdbehandelaar autoriseert de beëindiging van de behandeling conform de DBC-spelregels.

1.16  Behandeling

Naar aanleiding van het oriëntatiegesprek en het gesprek met de regiebehandelaar wordt er een diagnose gesteld en een inschatting gemaakt van de draagkracht van cliënt. Vervolgens vindt er minimaal een MDO plaats waarin de mening van de regiebehandelaar, de directeur/vestings coördinator en de wensen van cliënt betreffende behandeling worden betrokken, mits er binnen twee weken geen GMDO gepland staat. In het geval dat er binnen twee weken een GMDO gepland staat wordt cliënt ingebracht en besproken.

Vervolgens wordt er een behandelvoorstel geformuleerd op basis van bovenstaande bevindingen. De bevindingen worden vastgelegd in een behandelplan, wat door de regiebehandelaar met de cliënt wordt (voor)besproken. Wanneer cliënt instemt met het behandelvoorstel middels het behandelplan, bevestigd cliënt dit door het behandelplan te ondertekenen.

Het aanspreekpunt voor de cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar en/of de medebehandelaar.

Mits er sprake is van beperkte beschikbaarheid van de kant van de regiebehandelaar, kan deze er voor kiezen een beroep te doen op de directeur/vestigingscoördinator om deze rol waar te nemen. Dien ten verstande dat behandelinhoudelijke vragen worden doorgegeven aan de regiebehandelaar en niet-behandelinhoudelijke vragen worden afgehandeld door het secretariaat.

Voortgang van behandelingen worden minimaal eens per half jaar geëvalueerd aan de hand van het behandelplan, waarbij de regiebehandelaar (ondersteund door het secretariaat) verantwoordelijk blijft voor het monitoren van de voortgang. Eveneens wordt cliënt eens per half jaar uitgenodigd deel te nemen aan een ROM-meting samenhangend met de behandelevaluatie. De uitkomst van de ROM- meting wordt meegenomen in de behandelevaluatie.

De behandelevaluatie vindt minimaal eens per half jaar plaats en kan, mits noodzakelijk ingeschat, op initiatief van de regiebehandelaar dan wel directeur/vestigingscoördinator plaatsvinden. Eveneens kan de cliënt een behandelevaluatie aanvragen met de betreffende mede- ofwel regiebehandelaar.

De tevredenheid van cliënten wordt binnen Care to Change mondeling en via de CQI-vragenlijst gemeten. De tevredenheid is te allen tijden bespreekbaar op initiatief van cliënt. Wanneer cliënt aangeeft bezwaren te hebben ten opzichte van de huidige gang van zaken betreffende de behandeling, nemen de directeur/vestigings coördinator en de regiebehandelaar deze in overweging en komen met een binnen de mogelijkheden van de instelling passend advies/voorstel.

De CQI-vragenlijst wordt ten minste aan het einde van een afgeronde behandeling aangeboden.

1.17  Afsluiting/nazorg

Mits cliënt instemt wordt er per brief verslag gedaan van het beloop van het behandeltraject aan de verwijzer. In deze brief komt minimaal aan de orde: het beloop van de behandeling, de effectiviteit van de verschillende interventies en het resultaat van de behandeling. Eveneens worden er adviezen in de brief opgenomen om terugval te voorkomen, evenals adviezen betreffende eventuele vervolg ondersteuning c.q. behandeling.

Wanneer cliënt bezwaar maakt tegen het informeren van de verwijzer wordt in eerste instantie in een gesprek met cliënt nagegaan wat de reden voor cliënt is voor deze bezwaren en vindt er overleg plaats. Voor Care to Change heeft het primair de voorkeur verslag uit te kunnen brengen over de behandeling, tenzij cliënt zich beroept op het beroepsgeheim vanwege voor hem/haar zwaarwegende redenen. In het laatste geval is Care to Change genoodzaakt de wensen van cliënt te respecteren, geen verslag te doen van de behandeling en zich te onthouden van verdere adviezen omtrent vervolg behandeling/terugval preventie.

In het geval van een crisis na beëindiging van behandeling is cliënt in eerste instantie aangewezen contact op te nemen met de huisarts of huisartsenpost, waarna er eventueel een doorverwijzing plaatsvindt naar de crisisdienst.

Wanneer er sprake is van een terugval kan cliënt zich, mits in bezit van een verwijsbrief van de huisarts, opnieuw aanmelden bij Care to Change voor behandeling. Care to Change spant zich in deze gevallen in om zo snel als mogelijk een afspraak te plannen voor een gesprek met een regiebehandelaar.

  1. Ondertekening

Naam bestuurder van Care to Change: Annelies Gieling

Plaats:                                                                 Hilversum

Datum:                                                                31 oktober 2016

 

T: 088 789 789 0F: 088 789 789 9E: welkom@caretochange.nl