Doelgroep

Care to Change is een kleinschalige GGZ instelling waar mensen met complexe klachten welkom zijn en als individu gezien worden. Met complex bedoelen we dat de klachten vaak niet onder één noemer te vangen zijn en daardoor niet goed begrepen kunnen worden.

Behandeling

We behandelen mensen met o.a. depressie, persoonlijkheidsstoornis, angst- en paniekproblemen, dissociatie, (posttraumatische) stress-stoornis maar vooral met een combinatie van meerdere van deze problemen. Deze mensen zijn soms al eerder in behandeling geweest maar lopen opnieuw vast en begrijpen niet waarom ze maar niet herstellen. Schuldgevoel, zelfverwijt en vergelijken met anderen geeft extra druk.

Complexe klachten

Care to Change heeft de ervaring dat veel complexe klachten, waaronder lichamelijke, meestal hun werkelijke oorsprong hebben in verliezen en onveiligheid in de jeugd. We kijken daarom ook naar de samenhang van de klachten en de persoonlijke geschiedenis en niet alleen naar de diagnose die gesteld kan worden. Een probleem staat nooit op zichzelf en heeft bij iedereen verschillende uitingsvormen. Dit komt, omdat ieder mens anders reageert op trauma of verlies en eigen overlevingsmechanismen ontwikkelt om zich te beschermen.

Wat ook belangrijk is, is dat bij mensen die langdurig vastgelopen zijn, vaker maatschappelijke achterstand in werk en opleiding en arbeidsuitval door ziekte en werkloosheid ontstaan. Dit in vergelijking tot mensen die in een veilige omgeving zijn opgegroeid. Het kan ook zijn dat het probleem pas later ervaren wordt. Iemand die lange tijd op hoog niveau heeft kunnen werken en zich lange tijd staande heeft kunnen houden, kan plotseling vastlopen als zich iets aandient dat een oude pijn raakt. Iets wat altijd werkte lukt dan ineens niet meer.

Symptomen

Vastlopen betekent dan ook dat oude overlevingsmechanismen niet meer werken. Ben je iemand die snel verstijft van angst en graag de controle over alles houdt, die zich graag terugtrekt of die situaties of contacten vermijdt, belandt je snel in de strijd? Voel je je verantwoordelijk voor anderen, heb je vaak gevoel van schuld of schaamte? Voel je je snel buitengesloten of aangesproken? Voel je je vaak heel klein of juist groot? Kan iedereen maar beslag op je leggen of ben je steeds maar met anderen bezig? We werken graag met je om jouw innerlijke reactie op situaties en mensen te veranderen en daarmee je zelfvertrouwen op te bouwen.

Exclusiecriteria

De zorg bij Care to Change betreft specialistische GGZ (SGGZ) en in beperkte mate generalistische basis GGZ (BGGZ), dit alleen na telefonisch overleg met huisarts en/of POH GGZ.

Onder specialistische GGZ zorg wordt verstaan de diagnostiek en behandeling van complexe en/of ernstige psychische problemen. Bij Care to Charge wordt de rol van regiebehandelaar in de SGGZ in de meeste gevallen door een psychiater vervult, waardoor je indien gewenst of nodig, ook ondersteuning kan krijgen van medicatie, naast gespreks- en vaktherapie.

 • In bepaalde situaties kan Care to Change niet de hulp bieden die nodig is. De contra-indicaties (exclusiecriteria) hiervoor zijn:
 • Een acute bipolaire stoornis.
 • Een ernstig verstoorde realiteitstoetsing, door bijvoorbeeld schizofrenie of andere psychotische stoornissen.
 • Ernstige suïcidaliteit, waarbij de zorg in de zin van crisisopvang die nodig is, niet te leveren is door Care to Change.
 • Een verslaving die op de voorgrond staat (primair is). Indien de verslaving secundair is blijft het van belang om parallel aan het behandeltraject bij Care to Change een behandeling bij de verslavingszorg te volgen.
 • Een primaire eetstoornis, waarbij de BMI onder de 18 is. Indien de eetstoornis secundair is, dienen er afspraken te worden gemaakt m.b.t. het op goed gewicht komen/blijven en wordt samengewerkt met de huisarts en diëtiste.
 • Een hulpvraag rondom overheersende problematiek waarin Care to Change niet gespecialiseerd is, zoals; ASS, NAH, verstandelijke beperking , psychoses. Mocht deze problematiek aanwezig zijn, maar niet op de voorgrond staan, dan kunnen we je pas na gedegen diagnostiek in behandeling nemen.
 • De verwijzing en/of indicatie is gegeven voor klinische opname of intensieve dagbehandeling. Care to Change geeft alleen individuele- en groepstherapie in ambulante setting.
 • Het ontbreken van een geldige en geschikte zorgverzekering, Care to Change werkt niet gecontracteerd met zorgverzekeringen waardoor niet alle zorg vergoed wordt. Zie ook onze vergoeding.
 • Onvoldoende beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • Geen woon- of verblijfplaats.

Laatst bijgewerkt 21-04-2020

 

T: 088 789 789 0F: 088 789 789 9E: welkom@caretochange.nl